Biológia

Všeobecná biológia, mikrobiológia, genetika
Bunka
Bunka všeobecne
Bunkový cyklus, delenie buniek
Mikrobiológia
Vírusy
Baktérie
Prvoky
Genetika
Typy znakov, dedičné choroby
Podľa prostredia (ekologický prírodopis)
Podnebné pásy a biómy
Huby a lišajníky
Huby všeobecne
Lišajníky
Huby a lišajníky: mix
Rastliny
Stavba a funkcie rastlinného tela
Rastliny všeobecne, koreň
Stonka, list, vegetatívne rozmnožovanie
Kvet a súkvetie, opelenie a oplodnenie
Plody, semená a ich šírenie
Stavba a funkcia rastlinného tela: mix
Výtrusné rastliny
Machorasty
Plavúne, papraďorasty, prasličkorasty
Nahosemenné rastliny
Krytosemenné rastliny – čeľade
Iskerníkovité, kapustovité
Ružovité, bôbovité
Živočíchy
Živočíchy všeobecne
Časti tela živočíchov
Živočíchy bezstavovce
Pŕhlivce
Ploskavce
Hlístovce
Mäkkýše
Mäkkýše všeobecne, ulitníky
Lastúrniky, hlavonožce
Mäkkýše: mix
Pavúkovce
Kôrovce
Hmyz
Hmyz s premenou nedokonalou
Hmyz s premenou dokonalou
Hmyz: mix
Čím sa živia bezstavovce
Stavovce
Obojživelníky
Plazy
Vtáky
Čím sa živia exotické vtáky
Čím sa živia vtáky Českej republiky
Cicavce
Cicavci všeobecne, vajcorodé, vačkovce
Šelmy
Hlodavce a zajacovce
Párnokopytníky, veľryby
Nepárnokopytníky, chobotnáče, netopiere, hmyzožravce, primáty
Cicavce: mix
Čím sa živia exotické cicavce
Čím sa živia cicavce Českej republiky
Kde žijú cicavce Českej republiky
Človek
Úvod do biológie človeka, tkanivá
Oporná a pohybová sústava
Kostra a kĺby
Kostra všeobecne
Kosti v tele
Kostra a kĺby: mix
Svalstvo
Sústavy zaisťujúce presun a spracovanie látok
Obehová sústava
Krv
Srdce, cievy, krvný obeh
Obehová sústava: mix
Dýchacia sústava
Tráviaca sústava
Vylučovacia sústava
Koža
Sústavy riadiace telo, zmysly
Lymfatická sústava a imunita
Hormonálna sústava
Nervová sústava
Zmysly
Zrak
Sluch a ďalšie zmysly
Zmysly: mix
Rozmnožovanie človeka
Pohlavná sústava muža a ženy: mix
Tehotenstvo, ľudská sexualita, pohlavne prenosné choroby
Pohlavná sústava: mix
Ľudské telo: mix
Ontogenéza človeka
Zdravie
Krízové situácie, mimoriadné udalosti
Životný štýl
Výživa a metabolizmus
Závislostné správanie
Ochorenia, prevencia, liečba
Dospievanie a reprodukčné zdravie
Lieky a liečivá
Ekológia a ochrana životného prostredia
Ekológia (vzťahy v prírode)
Živá a neživá príroda, ekosystémy
Potravové reťazce a vzťahy
Abiotické faktory (podmienky života na Zemi – neživá príroda)
Ochrana životného prostredia
Ochrana území a druhov
Ovzdušie a klíma
Voda, krajina, produkcia potravín
Odpady, životné prostredie a zdravie človeka
Ochrana životného prostredia: mix
Geológia (neživá príroda)
Stavba zeme
Minerály a horniny
Minerály a ich vlastnosti
Systém a príklady minerálov
Usadené horniny
Vyvreté horniny
Premenené horniny
Horniny: mix
Minerály a horniny: mix
Geologické deje
Vonkajšie geologické deje
Vnútorné geologické deje
Pôdy
Geologické obdobia
Geológia: mix

Zemepis

Svet
Svet štáty (najvýznamnejšie)
Populace států světa
Náboženství ve světě
Zaměstnanost v odvětvích
Európa
Európske jazyky
Mapy
Turistické mapy

Chémia

Úvod do chémie, bezpečnosť
Bezpečnosť
Všeobecná chémia
Vlastnosti látok, skupenstvá
Atóm, prvky, periodická sústava prvkov
Chemická väzba, molekuly, ióny
Prvky, molekuly a počet častíc
Chemické reakcie
Úvod do chemických reakcií
Vyčíslovanie rovníc
Základné chemické výpočty
Látkové množstvo, molárna hmotnosť
Látková koncentrácia
Hmotnostný zlomok
Anorganická chémia
Vzácné plyny, halogény
Dusík, síra, fosfor, uhlík
Alkalické kovy, kovy alkalických zemín
Alkalické kovy
Kovy alkalických zemín
Alkalické kovy, kovy alkalických zemín: mix
Halogenidy
Oxidy
Kyseliny a hydroxidy
Kyslosť a zásaditosť roztokov, pH
Organická chémia
Úvod do organickej chémie
Zdroje organických látok (ropa, uhlie, zemný plyn)
Pohonné látky
Halogénderiváty a dusíkaté deriváty uhlovodíkov
Alkoholy, fenoly, étery
Aldehydy, ketóny
Karboxylové kyseliny
Deriváty karboxylových kyselín
Plasty
Biochémia
Lipidy
Sacharidy
Reakcie v živých organizmoch: dýchanie, fotosyntéza, kvasenie
Proteíny a enzýmy
Nukleové kyseliny
Vitamíny
Alkaloidy a návykové látky
Chémia v bežnom živote
Kuchyňa, potravinárstvo

Ukážky

Mäkkýše: mix

Slimák záhradný je…

lastúrnikulitník

Práca

Koná síla F práci?

neano

Prvá svetová vojna

V kterém roce začala válka?

19131914
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia